Cũng trong tháng 6, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.903 doanh nghiệp, tăng 13,9% so với tháng 5/2016.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 là 113,2 nghìn lao động, tăng 8,1% so với tháng trước.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 6 của cả nước là 864 doanh nghiệp, giảm 2,3% so với tháng 5/2016.

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.621 doanh nghiệp, tăng 6,7% so với tháng trước

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 3.744 doanh nghiệp, tăng 39,4% so với tháng trước.

 Số doanh nghiệp đóng cửa, giải thể trong tháng 6 giảm nhẹ so với cùng kỳ tháng 5/2016

Nhìn chung cả 6 tháng đầu năm, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 69.403 doanh nghiệp. Trong đó, 54.501 doanh nghiệp thành lập mới và 14.902 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. 

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước trong 6 tháng đầu năm là 12.203 doanh nghiệp, được biết, các doanh nghiệp này sẽ hoạt động kinh doanh trở lại sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng.

Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 24.423 doanh nghiệp, trong đó 5.507 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và 18.916 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Số doanh nghiệp thành lập mới trong các lĩnh vực

Đánh giá theo lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới ở các ngành hầu hết đều tăng, cụ thể:

  • Kinh doanh bất động sản đăng ký 1.354 doanh nghiệp, tăng 110,9%
  • Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 243 doanh nghiệp, tăng 80%
  • Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 484 doanh nghiệp, tăng 41,1%
  • Giáo dục đào tạo đăng ký 1.225 doanh nghiệp, tăng 40%
  • Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 4.252 doanh nghiệp, tăng 32,8%;...
  • Nghệ thuật, vui chơi và giải trí có số doanh nghiệp gia nhập thị trường giảm 32,2% (691 doanh nghiệp)

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam