BIỂU PHÍ ĐỔI TIỀN USD

Mệnh giáSố lượngGiáLưu ý
Tiền 2 USD MỚITrên 100 TỜ48.000/TỜDưới 100 tờ (liên hệ trực tiếp)
Tiền 2 USD 1976Trên 100 TỜ160.000/TỜDưới 100 tờ (liên hệ trực tiếp)
Tiền 2 USD 1963Trên 10 TỜ350.000/TỜDưới 10 tờ (liên hệ trực tiếp)
Tiền 2 USD 1953Trên 10 TỜ450.000/TỜDưới 10 tờ (liên hệ trực tiếp)
Tiền 2 USD 1928Trên 5 TỜ500.000/TỜDưới 5 tờ (liên hệ trực tiếp)
Tiền 2 USD 1917Trên 5 TỜ2.000.000/TỜDưới 5 tờ (liên hệ trực tiếp)
Tiền 1 USD, 5USD, 10USD, 20USD, 50USD, 100 USD  (liên hệ trực tiếp)

 

BẢNG GIÁ  PHÍ ĐỔI TIỀN VIỆT NAM

Mệnh giáSố lượngPhíLưu ý
Tiền 500 VNĐ MỚITrên 5.000.000 VNĐ25%Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp)
Tiền 1.000 VNĐ MỚITrên 5.000.000 VNĐ14%Dưới 5.000.00 (liên hệ trực tiếp)
Tiền 2.000 VNĐ MỚITrên 5.000.000 VNĐ16%Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp)
Tiền 5.000 VNĐ MỚITrên 10.000.000 VNĐ12%Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp)
Tiền 10.000 VNĐ MỚITrên 10.000.000 VNĐ10%Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp)
Tiền 20.000 VNĐ MỚITrên 20.000.000 VNĐ8%Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp)
Tiền 50.000 VNĐ MỚITrên 5.000.000 VNĐ5%Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp)
Tiền 100.000 VNĐ MỚITrên 5.000.000 VNĐ4%Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp)

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam