Cụ thể chỉ tiêu của các trường như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT ngoài công lập ở Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT ngoài công lập ở Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT ngoài công lập ở Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT ngoài công lập ở Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT ngoài công lập ở Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT ngoài công lập ở Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT ngoài công lập ở Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT ngoài công lập ở Hà Nội

Theo congly.vn