Chiều 25/5, các em học sinh bước vào bài thi môn Toán. Thí sinh được phát các mã đề khác nhau để tránh tình trạng bài giống nhau với những em ngồi gần.

Môn Toán gồm có 24 mã đề khác nhau dành cho 24 thí sinh trong mỗi phòng thi. Đề thi toán phần đông thí sinh  đánh giá là khó hơn so với năm trước.

Đề thi và đáp án môn Toán:

(Đáp án tham khảo, chưa chính thức)

Mã đề 106:

 
 

 Đáp án:

Mã đề 107:

 Đáp án: 

Mã đề 108:
Đáp án:

1.C

2.B

3.B

4.C

5.D

6.C

7.D

8.C

9.C

10.A

11.D

12.B

13.B

14.D

15.B

16.B

17.B

18.C

19.D

20.D

21.B

22.C

23.D

24.A

25.B

26.C

27.

28.

29.D

30.D

31.B

32.B

33.A

34.C

35.B

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Mã đề 109:

Đáp án:

1 A11 B21 C31 D41 B
2 A12 B22 D32 A42 D
3 C13 D23 A33 C43 A
4 D14 B24 D34 C44 D
5 C15 B25 C35 B45 A
6 D16 B26 D36 A46 B
7 C17 C27 B37 A47 A
8 C18 D28 C38 C48 D
9 A19 D29 D39 A49 C
10 B20 B30 B40 D50 A

Mã đề 110:

Đáp án:

1 B11 A21 C31 B41 B
2 B12 A22 B32 C42 C
3 A13 A23 B33 D43 B
4 B14 C24 B34 C44 C
5 B15 C25 C35 D45 D
6 D16 B26 D36 B46 C
7 C17 D27 C37 C47 B
8 D18 C28 D38 B48 A
9 B19 D29 C39 C49 D
10 A20 D30 D40 D50 D

Theo Thanh Vân/Reatimes.vn