Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/05/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Điều 15 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30/07/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP, Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương (Cục QLCT) đã đề nghị các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2016. 

Các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp sẽ phải thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động của mình

Các nội dung cần báo cáo bao gồm:

- Thông tin về doanh nghiệp: tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, điện thoại, fax, email; số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được cấp, sửa đổi, bổ sung; địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, tên và số điện thoại của người liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp;

- Thông tin về kết quả hoạt động bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2016 của doanh nghiệp: doanh thu bán hàng đa cấp, thống kê về các sản phẩm kinh doanh đa cấp, số lượng người tham gia bán hàng đa cấp, hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế trả cho người tham gia bán hàng đa cấp;

- Số lượng hội nghị, hội thảo, đào tạođã thông báo với từng Sở Công Thương và được các Sở Công Thương xác nhận có nội dung quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP trong 6 tháng đầu năm 2016;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toáncủa năm 2015;

- Thông tin về kết quả nộp thuế của doanh nghiệpvào ngân sách nhà nước năm 2015 và trong 6 tháng đầu năm 2016 kèm theo tờ khai nộp các loại thuế vào ngân sách nhà nước của doanh nghiệp.

Đồng thời, Cục Quản lý cạnh tranh cũng đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo nghiêm túc, đầy đủ và đúng hạn (trước ngày 15/7/2016) về Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương theo địa chỉ số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội ( Điện thoại: 04.22205015, Fax 04.22205003; đồng thời gửi bản điện tử báo cáo nêu trên vào email leph@moit.gov.vn.)

Chi tiết mẫu Báo cáo định kỳ tại đây

Theo Uyên Linh/Gia đình Việt Nam