Tư vấn tiêu dùng
Quan điểm của giới Luật sư sau khi có kết luận của cơ quan chức năng rằng giám định bò viên của Công ty Việt Sin chỉ có ADN của cá và trâu chứ không có ADN của thịt bò.
Danh sách bài mới