Trong đó, tổng doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt 12.219 tỷ đồng, tăng trưởng 30,1%.

Tổng doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 5.511 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/9/2016, tổng tài sản hợp nhất của tập đoàn này là 67.391 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt công bố tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 18.387 tỷ đồng 

Bảo Việt Nhân thọ đạt tổng doanh thu là 12.219 tỷ đồng, tăng trưởng 30,1% so với cùng kỳ 2015, hoàn thành 84% kế hoạch cả năm.

Với con số doanh thu này, Bảo Việt Nhân thọ hiện đang đứng đầu thị trường về doanh thu và thị phần khai thác mới.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 562 tỷ đồng, đạt 78,1% kế hoạch năm, tăng trưởng 8,2% so với cùng kỳ.

Doanh thu 9 tháng đầu năm 

Trong khi đó, Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 5.511 tỷ đồng, tăng 7,9% so cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 226 tỷ đồng, hoàn thành 75,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Quản lý Quỹ Bảo Việt ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, 9 tháng hoàn thành 130,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tổng doanh thu đạt 68 tỷ đồng, tăng trưởng 73,4%, hoàn thành 88% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng, tăng 124,7% so với cùng kỳ, hoàn thành vượt 30,6% kế hoạch cả năm 2016.

Chứng khoán Bảo Việt đạt 210 tỷ đồng tổng doanh thu trong 9 tháng đầu năm. Lợi nhuận sau thuế thu về 70 tỷ đồng.

Đơn vị này hiện đang giữ vị trí thứ 2 trong danh sách các công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu lớn nhất tại HSX.

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam