Chủ đề: đình chỉ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đình chỉ, cập nhật vào ngày: 20/07/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Phụ lục những công việc triển khai trong năm 2019 để thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25-4-2017 về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 6-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".