Chủ đề: Claudia D’Arpizio

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Claudia D’Arpizio, cập nhật vào ngày: 19/03/2019

Việc lựa chọn hình thức thanh toán trả góp để sở hữu không chỉ sản phẩm, dịch vụ cao cấp, mà còn là những trải nghiệm cá nhân xa xỉ đã thể hiện một thế giới quan mới của tầng lớp người tiêu dùng thông minh và tư duy tài chính hiện đại của thế hệ khách hàng cấp tiến.