Chủ đề: lương hưu mới nhất

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lương hưu mới nhất, cập nhật vào ngày: 20/02/2019

Lương hưu từ ngày 1/1/2016 có điều chỉnh gì?

Luật BHXH sửa đổi năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016, theo đó các nội dung về cách tính mức lương hưu, tuổi nghỉ hưu, chế độ tử tuất, mức đóng BHXH, phương thức đóng BHXH, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện, đã được Quốc hội xem xét, quyết định.