Tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 112,8 nghìn người, tăng 13,7%.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 0,2%; số vốn đăng ký tăng 28,7%; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng 28,9%.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng giảm nhẹ do thời gian này trùng với thời điểm tháng Bảy âm lịch, người dân có tâm lý hạn chế khởi sự kinh doanh.

Tuy nhiên, với số vốn đăng ký và vốn bình quân một doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước cho thấy các nhà đầu tư đã đặt niềm tin vào triển vọng của nền kinh tế.

Trung bình mỗi ngày trong tháng 8 có gần 300 doanh nghiệp thành lập mới

Cũng trong tháng 8, cả nước có 2.005 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,1% so với tháng trước.

Đồng thời, có 5.092 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.531 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 3.561 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 14,2%.

Như vậy, tính chung 8 tháng năm nay, cả nước có 73.404 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 567,9 nghìn tỷ đồng, tăng 19,7% về số doanh nghiệp và tăng 50,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 26%.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng là 857,2 nghìn người, bằng 98,2% cùng kỳ năm 2015.

Về lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 8 tháng năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước ở hầu hết các ngành, lĩnh vực, trong đó một số ngành tăng mạnh cả về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký.

- Kinh doanh bất động sản tăng 101,3% về số doanh nghiệp và tăng 268,4% về vốn đăng ký

- Khai khoángtăng 8,8% và tăng 247%

- Thông tin và truyền thông tăng 15,2% và tăng 183%

- Sản xuất, phân phối điện, nước, gastăng 21,5% và tăng 120%

- Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 24% và tăng 106,7%

- Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 74% và tăng 65,8%

- Hoạt động dịch vụ khác tăng 46,7% và tăng 111,1%

- Giáo dục và đào tạo tăng 41,9% và tăng 21,7%

- Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 24,6% và tăng 35,1%...

Riêng lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng giảm 34% so với cùng kỳ năm trước; số vốn đăng ký giảm 22,1%.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm nay là 18711 doanh nghiệp, tăng 65,1% so với cùng kỳ năm trước (8 tháng năm 2015 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2014).

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 8 tháng là 7479 doanh nghiệp, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2015 giảm 1,2% so với năm 2014), trong đó có 6974 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 93,2% và tăng 18,7%.

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam