Thủ tục- Hành chính
Mới đây, Bộ Nội vụ đã đăng tải nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
Danh sách bài mới