Thủ tục- Hành chính
Nghị định số 154/2016/NĐ-CP được ban hành ngày 16/11/2016 và chính thức có hiệu lực từ 1/1/2017. Nội dung Nghị định quy định mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình.
Danh sách bài mới