1. Điều kiện xin phúc khảo bài thi 

Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Ban phúc khảo sẽ kiểm tra các sai sót như cộng sai điểm, ghi nhầm điểm bài thi, chấm lại các bài thi theo đơn đề nghị của thí sinh.

2. Thời gian xin phúc khảo bài thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo: thí sinh nộp đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo tại các địa điểm do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định trong vòng 10 ngày kể từ khi công bố kết quả thi và chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, thí sinh sẽ nhận được kết quả phúc khảo.

3. Thủ tục xin phúc khảo bài thi

Thí sinh phải làm đơn xin phúc khảo (theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành). Thí sinh nộp đơn và lệ phí xin phúc khảo tại địa điểm quy định. Sau thời gian 15 ngày từ ngày hêt hạn nộp đơn, thí sinh sẽ được nhận kết quả phúc khảo.

4. Phúc khảo bài thi tự luận

Việc phúc khảo mỗi bài thi tự luận do 2 cán bộ chấm thi thực hiện và phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh.

Kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý như sau:

- Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo giống nhau thì giao bài thi cho Trưởng Ban Phúc khảo ký xác nhận điểm chính thức.

- Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác;

- Nếu kết quả của hai trong ba lần phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức. Nếu kết quả của cả ba lần chấm lệch nhau thì Trưởng Ban Phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm điểm chính thức rồi ký tên xác nhận.

- Trong trường hợp điểm phúc khảo bài thi lệch nhau từ 0,5 điểm trở lên đối với môn khoa học tự nhiên và từ 1,0 điểm trở lên đối với môn khoa học xã hội thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các CB chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản) đối với các bài thi của thí sinh có sự điều chỉnh điểm. Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

- Điểm phúc khảo sau khi đối thoại giữa hai cặp chấm và được Trưởng Ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt là điểm chính thức của bài thi.

5. Phúc khảo bài thi trắc nghiệm

Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm của Ban Phúc khảo có thành phần tương tự như Tổ xử lý bài trắc nghiệm của Ban Chấm thi. Điểm chấm lại của Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

Quỳnh Trang (tổng hợp)/ Theo Theo Gia Đình Việt Nam