hiệu lực chính sách

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hiệu lực chính sách, cập nhật vào ngày: 07/02/2023

Dưới đây là những chính sách về bảo hiểm, lao động - tiền lương bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3/2022.

Từ tháng 12/2021, nhiều chính sách mới liên quan đến công chức, viên chức, thuế, bảo hiểm… có hiệu lực.

Có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, Luật Đầu tư 2020 hướng đến mục tiêu thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân...