phương tiện vận tải hành khách công cộng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phương tiện vận tải hành khách công cộng, cập nhật vào ngày: 17/10/2021

Đây là những người thuộc diện ưu tiên như người có công với cách mạng, người trên 60 tuổi, người khuyết tật, nhân khẩu hộ nghèo.