Sách trắng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sách trắng, cập nhật vào ngày: 06/07/2020

Một trong những kết quả quan trọng từ Dự án là cuốn “Sách trắng” - tài liệu trình bày kết quả và bài học rút ra từ Dự án cũng như kinh nghiệm từ các dự án quốc tế khác trong lĩnh vực GDNN ở Việt Nam.