tình trạng học thêm dạy thêm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tình trạng học thêm dạy thêm, cập nhật vào ngày: 27/11/2021

Theo như Ban soạn thảo Chương trình giáo dục phổ thông mới, hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm sẽ đáp ứng yêu cầu quản lí và giáo dục học sinh của gia đình và xã hội; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.