Theo đó, nội dung quy chế phối hợp gồm 3 chương và 20 điều áp dụng đối với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quy chế quy định rõ nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm trong công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp của mỗi cơ quan, đơn vị dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành, đơn vị.

Quy chế quy định sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng là cơ quan đầu mối với các cơ quan có liên quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố Đà Nẵng, Cục Thuế thành phố; Chi cục Quản lý thị trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Đà Nẵng; đặc biệt, còn có sự tham gia phối hợp của UBND các quận, huyện là các cơ quan quản lý tại từng địa bàn.

Nội dung phối hợp chủ yếu tập trung vào việc cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến hồ sơ, thủ tục, hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố; Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoạt động bán hàng đa cấp biến tướng; Công tác báo cáo định kỳ và đột xuất; Tham mưu hoặc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp...

Việc ban hành Quy chế phối hợp là nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trước tình hình hoạt động bán hàng đa cấp có nhiều biến tướng phức tạp, gây bức xúc trong dư luận trong thời gian qua; đồng thời, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trật tự, an sinh xã hội.

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam