Nỗi buồn bảo hiểm

Tháng1
Tháng2
Tháng3
Tháng4
Tháng5
Tháng6
Tháng7
Tháng8
Tháng9
Tháng10
Tháng11
Tháng12

Theo báo cáo, doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tăng trưởng đều qua các năm, lợi nhuận tăng trưởng dương nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao Việt Nam vẫn chỉ có khoảng 8% dân số có bảo hiểm?