Ngày 28/8/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 6487/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Việt Nam Thương Tín (VietBank).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc VietBank tăng vốn điều lệ gần 31%, từ 3,249 tỷ đồng lên 4,256 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Việc tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông VietBank thông qua tại Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 và Hội đồng quản trị KLB thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2018 và sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2018/NQ-HĐQT ngày 14/6/2018.

VietBank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, VietBank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông VietBank thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý. 

Phương Mai/Reatimes.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/vietbank-duoc-chap-thuan-tang-von-dieu-le-len-4-256-nghin-ty-dong-28753.html