Sáng 26/6, các thí sinh lại bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lý, Hóa Học và Sinh học. Các môn thi sẽ có thời gian trong 50 phút và bắt đầu từ 7 giờ sáng. 

Các bài thi Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội theo hình thức trắc nghiệm. Mỗi bài thi gồm 120 câu hỏi chia đều cho 3 môn. Thời gian làm bài cho toàn bài thi là 150 phút, tương đương 50 phút mỗi môn thi.

Mời các bạn tham khảo cách giải đề kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại đây.

Mã đề 206:

Mã đề thi 214:

 Mã đề 210:

Mã đề 202:
Mã đề 209:
Đáp án mã đề  205
1B2C3B4A5A6B7D8A
9D10A11A12C13D14C15C16B
17C18B19D20A21A22B23C24C
25C26D27B28D29D30C31C32A
33C34A35D36C37B38B39D40B
Đáp án mã đề  202
1A2B3D4A5B6D7B8D
9B10D11B12B13C14B15A16D
17C18C19C20A21D22D23D24C
25B26C27A28D29A303132A
33B3435C3637B38A39B40C
 Đáp án mã đề 206:

1. C

2.C

3.B

4.D

5.A

6.D

7.C

8.D

9.B

10.C

11.B

12.C

13.A

14.C

15.A

16.B

17.B

18.D

19.B

20.B

21.A

22.A

23.A

24.C

25.B

26.D

27.A

28.C

29. A

30.C

31.A

32.A

33.D

34.A

35.C

36.D

37.D

38.C

39.B

40.B

Đáp án mã đề 209
1C2B3A4B5C6A7B8B
9A10D11C12A13D14B15B16D
17C18B19B20D21B22A23D24A
25C26D27C28A29D30D31C32B
3334A35B3637A38A39A40
Đáp án mã đề 210
1C2D3A4D5C6D7B8C
9A10D11D12D13A14B15C16B
17D18D19B20C21B22B23B24D
25C26A27A28C29C3031A32
33343536B373839D40C

Đáp án mã đề 213:Đáp án mã đề 214

 Đáp án mã đề 223

 

Đề thi và đáp án sẽ được chúng tôi cập nhất sớm và đầy đủ nhất!

Theo Thanh Vân/Reatimes.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/de-thi-va-dap-an-mon-vat-ly-ky-thi-thpt-quoc-gia-2018-26116.html