BIỂU PHÍ ĐỔI TIỀN USD

Mệnh giá Số lượng Giá Lưu ý
Tiền 2 USD MỚI Trên 100 TỜ 48.000/TỜ Dưới 100 tờ (liên hệ trực tiếp)
Tiền 2 USD 1976 Trên 100 TỜ 160.000/TỜ Dưới 100 tờ (liên hệ trực tiếp)
Tiền 2 USD 1963 Trên 10 TỜ 350.000/TỜ Dưới 10 tờ (liên hệ trực tiếp)
Tiền 2 USD 1953 Trên 10 TỜ 450.000/TỜ Dưới 10 tờ (liên hệ trực tiếp)
Tiền 2 USD 1928 Trên 5 TỜ 500.000/TỜ Dưới 5 tờ (liên hệ trực tiếp)
Tiền 2 USD 1917 Trên 5 TỜ 2.000.000/TỜ Dưới 5 tờ (liên hệ trực tiếp)
Tiền 1 USD, 5USD, 10USD, 20USD, 50USD, 100 USD     (liên hệ trực tiếp)

 

BẢNG GIÁ  PHÍ ĐỔI TIỀN VIỆT NAM

Mệnh giá Số lượng Phí Lưu ý
Tiền 500 VNĐ MỚI Trên 5.000.000 VNĐ 25% Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp)
Tiền 1.000 VNĐ MỚI Trên 5.000.000 VNĐ 14% Dưới 5.000.00 (liên hệ trực tiếp)
Tiền 2.000 VNĐ MỚI Trên 5.000.000 VNĐ 16% Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp)
Tiền 5.000 VNĐ MỚI Trên 10.000.000 VNĐ 12% Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp)
Tiền 10.000 VNĐ MỚI Trên 10.000.000 VNĐ 10% Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp)
Tiền 20.000 VNĐ MỚI Trên 20.000.000 VNĐ 8% Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp)
Tiền 50.000 VNĐ MỚI Trên 5.000.000 VNĐ 5% Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp)
Tiền 100.000 VNĐ MỚI Trên 5.000.000 VNĐ 4% Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp)

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam