Bằng tiến sĩ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bằng tiến sĩ, cập nhật vào ngày: 27/05/2020

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH 2018 đã được Quốc hội thông qua ngày 19-11-2018 với nhiều điểm mới quan trọng, Luật sẽ có hiệu lực từ 1-7-2019.