bảo vệ dữ liễu cá nhân

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bảo vệ dữ liễu cá nhân, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó quy định 8 nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân.