Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cập nhật vào ngày: 05/07/2022

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 139/TB-VPCP ngày 10/5/2022 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021-2025...

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu TP Hà Nội giai đoạn 2019 - 2020.