cấp thẻ miễn phí

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cấp thẻ miễn phí, cập nhật vào ngày: 25/01/2022

Đây là những người thuộc diện ưu tiên như người có công với cách mạng, người trên 60 tuổi, người khuyết tật, nhân khẩu hộ nghèo.