cho vay tiêu dùng cuối năm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cho vay tiêu dùng cuối năm, cập nhật vào ngày: 23/04/2021

Trong giai đoạn nền kinh tế đang nỗ lực phục hồi, tín dụng tiêu dùng sẽ góp phần kích thích tổng cầu, hỗ trợ tăng trưởng, hạn chế, đẩy lùi được tín dụng “đen”, và làm tăng sức mua của người dân.

Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng được coi như "phao cứu sinh" cho người thu nhập thấp được tiếp cận nguồn vốn chính thức, toàn và được pháp luật công nhận.