cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý dân cư

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý dân cư, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành Kế hoạch 225/KH-UBND ngày 8/10/2021 về việc triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ phát triển kinh tế