công khai theo quy định

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về công khai theo quy định, cập nhật vào ngày: 08/08/2022

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.