danhmujc chỉ tiêu quốc gia

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về danhmujc chỉ tiêu quốc gia, cập nhật vào ngày: 26/01/2022

Chỉ tiêu thống kê quốc gia là nội dung quan trọng của Luật Thống kê. Sau 5 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực, cũng còn một số hạn chế và đứng trước những yêu cầu mới; danh mục này phải được sửa đổi.