doanh nghiệp gặp khó khi tiếp cận đất đai

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về doanh nghiệp gặp khó khi tiếp cận đất đai, cập nhật vào ngày: 08/02/2023

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2807/UBND-TNMT về tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay trên địa bàn thành phố.

Đất đai là nguồn tài nguyên rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc xây dựng và sửa đổi Luật Đất đai nhằm bảo đảm quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ yêu cầu phát triển của đất nước

Việc tiếp cận đất đai để thực hiện các dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn do quy định pháp luật về đất đai chưa đồng nhất.