dự án đầu tư hệ thông quan trắc môi trường

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dự án đầu tư hệ thông quan trắc môi trường, cập nhật vào ngày: 05/12/2023

Đến hết năm 2021, Hà Nội đã loại bỏ được 54.176 bếp, giảm 99,42% so với số liệu điều tra khảo sát ban đầu năm 2017.