giao thông vận tải đường sắt

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giao thông vận tải đường sắt, cập nhật vào ngày: 07/02/2023

Tại Công văn số 1899/VPCP-CN ngày 28/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện Đề án quản lý, sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.