Kế hoạch nêu rõ mục tiêu chung gồm: Cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình khuyến công thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 -2025; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc các ngành có tiềm năng, thế mạnh, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu nâng cao năng lực, tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm, thị trường hướng tới phát triển bền vững; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho khu vực nông thôn Thành phố. Phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Thông qua hoạt động khuyến công, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động, hạn chế gây ô nhiễm môi trường nông thôn. Tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh và thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Về mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ tăng trưởng 6-8%/năm; tạo ra 500-700 mẫu thiết kế mới phục vụ thị trường trong và ngoài nước; hỗ trợ 450-500 lượt doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND thành phố sẽ chú trọng nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, trong đó: Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản trị sản xuất kinh doanh; tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu nguyên liệu đầu vào ngành thủ công mỹ nghệ; tổ chức hội thảo chuyên đề; phát hành ấn phẩm hướng dẫn áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành.

UBND thành phố cũng hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến hiện đại vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; cung cấp thông tin phát triển sản phẩm mới; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức hoạt động khuyến công trên địa bàn thành phố…

UBND thành phố cũng giao Sở Công Thương chủ trì tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công thành phố năm 2021 bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ, hiệu quả, không chồng chéo, đúng quy định và gắn với tình hình phòng, chống dịch Covid-19…

Theo Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/ha-noi-se-tao-ra-500-700-mau-thiet-ke-thu-cong-my-nghe-moi-20201231000001378.html