Các vấn đề được chỉ ra sau kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

Kế hoạch nêu rõ, mục tiêu là đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 7,5%. Ưu tiên, tập trung mọi nguồn lực của để phục hồi đà tăng trưởng kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế Thủ đô dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Kinh tế Hà Nội

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021: GRDP tăng khoảng 7,5%, trong đó: Dịch vụ tăng 7,5%; công nghiệp tăng 9%; xây dựng tăng 10,5%; nông nghiệp tăng 3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 4,3%; GRDP/người khoảng 135 triệu đồng; vốn đầu tư xã hội tăng 12%; kim ngạch xuất khẩu tăng 5%; kiểm soát lạm phát, chỉ số giá dưới 4%.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, UBND Thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể. Trong đó: Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế Thủ đô dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách, khơi thông các nguồn vốn, thúc đẩy tăng trưởng.

Kế hoạch cũng nêu rõ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã: Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại kế hoạch này, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố về việc triển khai kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao. Thực hiện kiểm điểm tiến độ, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch này lồng ghép trong báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình hành động số 14/CTr-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thành phố hằng quý, 6 tháng và tổng kết năm 2021, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Theo Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/tap-trung-khac-phuc-ton-tai-han-che-khuyet-diem-ve-tang-tr-20201231000001380.html