Tiền gửi tiết kiệm thông thường

Ngân hàng SCB có 6 sản phẩm tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân bao gồm: Tiết kiệm thông thường, tích lũy linh hoạt, tiết kiệm sinh lợi mỗi ngày, tiền gửi online, tiết kiệm Đắc Lộc Phát và tiết kiệm Đắc Lộc Tài. Trong đó, mức lãi suất huy động cao nhất là 8,65% áp dụng đối với sản phẩm tiền gửi online và tiết kiệm Đắc Lộc Phát.

Đối với tiền gửi tiết kiệm thông thường theo hình thức lĩnh lãi cuối kì có lãi suất dao động từ 5,4% - 7,75%/năm theo các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Cụ thể, gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng có mức lãi suất là 5,4%/năm; kì hạn từ 2 đến 5 tháng cùng được áp dụng mức lãi suất 5,5%/năm.

Gửi tiết kiệm kì hạn từ 6 đến 9 tháng có mức lãi từ 7,1%/năm; kì hạn 10 tháng là 7,3%/năm; kì hạn 11 tháng là 7,35%/năm; 12 tháng là 7,5%/năm.

Gửi kì hạn từ 13 - 18 tháng đang được hưởng mức lãi suất là 7,7%/năm. Kì hạn 24 và 36 tháng có mức lãi suất là 7,75%/năm.

Ngoài ra, tiền gửi không kỳ hạn có lãi suất là 1%/năm (theo phương thức lãi trả hàng tháng).

Biểu lãi suất đối với tiền gửi thông thường

Loại tiền gửi Lĩnh lãi cuối kỳ (%/Năm) Lĩnh lãi hàng năm (%/Năm) Lĩnh lãi hàng 6 tháng (%/Năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/Năm) Lĩnh lãi hàng tháng (%/Năm) Lĩnh lãi trước (%/Năm)
Không kỳ hạn - - - - 1,00 -
Có kỳ hạn - - - - - -
1 tháng 5,4 - - - - 5,33
2 tháng 5,5 - - - 5,42 5,34
3 tháng 5,5 - - - 5,43 5,35
4 tháng 5,5 - - - 5,44 5,36
5 tháng 5,5 - - - 5,45 5,37
6 tháng 7,1 - - 6,96 6,87 6,17
7 tháng 7,1 - - - 6,88 6,18
8 tháng 7,1 - - - 6,89 6,19
9 tháng 7,1 - - 6,97 6,9 6,2
10 tháng 7,3 - - - 6,91 6,21
11 tháng 7,35 - - - 6,92 6,22
12 tháng 7,5 - 7,06 6,98 6,93 6,23
13 tháng ** 7,7 - - - 6,94 6,24
15 tháng 7,7 - - 6,99 6,95 6,25
18 tháng 7,7 - 7,07 7 6,96 6,26
24 tháng 7,75 7,2 7,08 7,01 6,97 6,27
36 tháng 7,75 7,21 7,09 7,02 6,98 6,28

Biểu lãi suất đối với tiền gửi theo hình thức tiết kiệm online

Tiền gửi theo hình thức tiết kiệm online có lãi suất huy động dao động từ 5,45% - 8,65%/năm. Theo đó, kì hạn 1 tháng có lãi suất là 5,45%/năm; kì hạn từ 31 ngày, 39 ngày và 45 ngày có cùng mức lãi suất là 5%/năm

Tiền gửi kì hạn 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng cũng được hưởng mức lãi suất là 5%/năm

Các kì hạn từ 6 tháng trở lên có mức lãi suất huy động cao hơn rõ rệt, cụ thể kì hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng và 12 tháng đang được áp dụng mức lãi suất lần lượt là 8,1%/năm, 8,15%/năm, 8,2%/năm, 8,25%/năm, 8,35%/năm, 8,45%/năm và 8,55%/năm.

Tiền gửi các kì hạn từ 13 tháng đến 36 tháng đang có cùng mức lãi suất cao nhất là 8,65%/năm.

Biểu lãi suất đối với tiền gửi tiết kiệm online 

Kỳ hạn gửi 

Lãi suất cuối kỳ(%/năm)

1 tháng 5,45
31 ngày 5,5
39 ngày 5,5
45 ngày 5,5
2 tháng 5,5
3 tháng 5,5
4 tháng 5,5
5 tháng 5,5
6 tháng 8,1
7 tháng 8,15
8 tháng 8,2
9 tháng 8,25
10 tháng 8,35
11 tháng 8,45
12 tháng 8,55
13 tháng 8,65
15 tháng 8,65
18 tháng 8,65
24 tháng 8,65
36 tháng 8,65

Tiền gửi tiết kiệm Đắc Lộc Phát

Đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm Đắc Lộc Phát, hiện SCB chỉ áp dụng cho khách hàng mở mới tại 5 kì hạn 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng với cùng mức lãi suất là 8,65%/năm.

Biểu lãi suất đối với sản phẩm tiết kiệm Đắc Lộc Phát

Kỳ hạn gửi (tháng) Lãi suất hàng tháng (%/năm)
13 8,10
15 8,10
18 8,10
24 8,10
36 8,10

Mặt khác, SCB cũng lưu ý, các mức lãi suất nêu trên có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình lãi suất chung trên thị trường và quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kì.

Theo Thanh Vân/Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/lai-suat-ngan-hang-scb-thang-1-2019-3585.html