Năm 2020: Hà Nội thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19


Theo Hà Nội Mới

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/infographic/Xa-hoi/987214/nam-2020-ha-noi-thuc-hien-hieu-qua-phong-chong-dich-covid-19