Nghị quyết số 15-NQ/TU

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Nghị quyết số 15-NQ/TU, cập nhật vào ngày: 18/01/2022

Nhờ chọn đúng và trúng vấn đề, cách thức triển khai bài bản, khoa học, qua 3 năm đi vào cuộc sống, Nghị quyết số 15-NQ/TU đã khẳng định rõ nét hiệu lực, hiệu quả. Hàng trăm vụ việc được giải quyết, nhiều tổ chức cơ sở...