Báo cáo tại Hội nghị triển khai công tác Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực năm 2021, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực cho biết: Giai đoạn 2021-2025, Cục sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hộ tịch và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024. Tập trung nguồn lực hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc để vận hành đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mở rộng phạm vi thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến và hiện đại hóa công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tiến tới thực hiện đăng ký hộ tịch không phụ thuộc vào nơi cư trú.

Nghiên cứu, tổng kết đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, theo hướng bảo đảm thực hiện hiệu quả nguyên tắc quốc tịch Việt Nam, hạn chế tối đa tình trạng không quốc tịch tại Việt Nam...

Nghiên cứu bỏ chứng thực bản sao từ bản chính
Nghiên cứu bỏ chứng thực bản sao từ bản chính

Ngoài ra, nghiên cứu giải pháp hạn chế, tiến tới bỏ chứng thực bản sao từ bản chính, thay thế bằng bản sao chứng thực điện tử; chuẩn hóa công tác chứng thực tại UBND cấp xã theo hướng tập trung vào thị thực chữ ký, xác nhận giấy tờ, chuyển dần việc chứng nhận hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện theo Luật Công chứng.

Nhất trí với định hướng công tác của Cục năm 2021 cũng như giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị, Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực cần lưu ý một số vấn đề: Về quản lý, đăng ký hộ tịch, không được để bị động khi chia sẻ, kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về mô hình đăng ký hộ tịch, cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, Bộ trưởng cho rằng: “nếu không có cách làm và giải pháp thì sẽ không khả thi”.

Về vấn đề quốc tịch, Bộ trưởng Long đề nghị phải cân nhắc, nghiên cứu kỹ việc sửa đổi Luật Quốc tịch; đối với công tác chứng thực, Bộ trưởng cho rằng, phải có giải pháp cụ thể trong trường hợp bỏ chứng thực bản sao từ bản chính, thay thế bằng bản sao chứng thực điện tử và cần phải tính toán kỹ để thực hiện thí điểm nhưng phải thấm nhuần và dựa trên tính thực tiễn của Việt Nam…

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/nghien-cuu-bo-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-post112776.html