Theo đó, UBND TP chấp thuận danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn đã được các Sở Y tế, Sở Du lịch, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố xác nhận thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện theo quy định.
 Ảnh minh họa

Bao gồm: 41 bệnh viện; 30 trung tâm y tế; 02 trung tâm chuyên khoa; 02 khách sạn và 07 cơ sở thuộc quân đội, công an quản lý. Dựa trên danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố giao Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện khác khẩn trương thực hiện việc tính toán, giảm trừ tiền điện cho các khách hàng đủ điều kiện áp dụng ngay cho Tháng đầu tiên kề từ thời điểm Bộ Công thương ban hành Văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020.

Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, UBND Thành phố yêu cầu các Sở Y tế, Sở Du lịch, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố chủ động rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở được phê duyệt phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đáp ứng đầy đủ các tiêu chí miễn, giảm tiền điện.

Gửi Sở Công Thương trước ngày 15 của 02 Tháng tiếp theo năm 2020 để tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND Thành phố xem xét quyết định làm cơ sở cho Tổng công ty Điện lực Thành phố, các tổ chức kinh doanh điện khác tiếp tục thực hiện đồng bộ trên địa bàn.

Theo Kinh tế & Đô thị