Cụ thể, với các tuyến phố thuộc danh mục hạ ngầm cáp điện lực, viễn thông đã hoàn thành, UBND thành phố yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tiếp tục xem xét, cấp phép đào đường, hè để thi công các công trình điện lực, viễn thông phục vụ nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế.

Trước mắt, tiếp tục cấp phép thi công đầu tư 5 tuyến cáp trung thế 22kV của Công ty Điện lực Ba Đình. Khi thi công, chủ đầu tư, nhà thầu cần thực hiện nhanh gọn, hoàn trả mặt đường bảo đảm êm thuận, chất lượng, không để xảy ra hư hỏng, lún sụt gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông.

Đối với các tuyến phố đang triển khai hạ ngầm cáp điện lực, viễn thông, UBND thành phố giao Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thi công đồng bộ các công trình cùng thời điểm.

Việc đào đường, đào hè cần gấp rút, nhanh chóng và đồng bộ, tránh ảnh hưởng cuộc sống người dân

Đối với danh mục các tuyến phố hạ ngầm đợt 5 (năm 2019) và các đợt tiếp theo, UBND thành phố đề nghị Tổng công ty Điện lực Hà Nội phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông xây dựng kế hoạch khớp nối tiến độ, đồng bộ các công trình điện lực (nếu có) để Sở Giao thông Vận tải cấp phép thi công cùng thời điểm, hạn chế việc đào đường nhiều lần.

Trong quá trình đầu tư hạ ngầm, Tổng công ty Điện lực Hà Nội, các doanh nghiệp viễn thông phải phối hợp chặt chẽ theo đúng biện pháp thi công chung, bảo đảm tiến độ và hoàn trả hè, đường theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố.

Các đơn vị không thực hiện đúng tiến độ, biện pháp thi công, không bảo đảm chất lượng hoàn trả mặt đường, vỉa hè phải có báo cáo giải trình, Sở Giao thông Vận tải xem xét việc cấp phép đào đường đối với các công trình tiếp theo.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện đầu tư, cải tạo lát đá vỉa hè theo đúng chủ trương, yêu cầu của UBND thành phố tại Thông báo số 3678/UBND-ĐT ngày 10-8-2018 và Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 21-3-2019 về ban hành "Thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm xây dựng kế hoạch duy tu, duy trì hằng quý gửi cho các chủ đầu tư để khớp nối tiến độ triển khai các công trình, hạn chế tối đa việc đường vừa thảm xong lại đào lên.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư hoàn trả mặt đường bảo đảm kết cấu, chất lượng, an toàn giao thông đúng theo quy định.

Theo Minh Đỗ/Đô Thị Mới