Tên sản phẩm

Công suất tối đa

Hình ảnh sản phẩm

Giá bán

(1000 đồng)

Bình tắm nóng lạnh gián tiếp Ariston SL30QH

2500W – 30 lít

 

 

3.150 – 3.890

Bình tắm nóng lạnh gián tiếp Ariston AN30RS

2500W – 30 lít

 

2.750 – 3.590

Bình tắm nóng lạnh gián tiếp Ariston Pro-R 50SH 2.5 FE

2500W – 50 lít

 

2.950 – 4.300

Bình tắm nóng lạnh gián tiếp Ariston AN30LUX

2500W – 30 lít

 

3.090 – 3.830

Bình tắm nóng lạnh gián tiếp Ariston Star 30

2500W – 30 lít

 

2.399 – 3.100

Bình tắm nóng lạnh gián tiếp Ariston TI-SS

2500 – 30 lít

 

3.299 – 3.960

Bình tắm nóng lạnh gián tiếp Ariston S20HFE

2500W – 20 lít

 

2.300 – 3.950

Bình tắm nóng lạnh gián tiếp Ariston TiPro

2500W – 30 lít

 

2.495 – 2.935

Bình tắm nóng lạnh gián tiếp Ariston Pro-R80 2.5 FE

2500W – 80 lít

 

4.445 – 5.450

Bình tắm nóng lạnh gián tiếp Ariston Pro-R100

2500W – 100 lít

 

5.450 – 7.250

Bình tắm nóng lạnh gián tiếp Ariston Pro-SS30

2500W – 30 lít

 

2.980 – 3.600

Bình tắm nóng lạnh gián tiếp Ariston Pro-R 40 SH 2.5 FE

2500W – 30 lít

 

2.950 – 4.000

Bình tắm nóng lạnh gián tiếp Ariston Titechpro30L

2500W – 30 lít

 

2.380 – 2.990

Bình tắm nóng lạnh gián tiếp Ariston AN30R

 2500W – 30 lít

 

2.600 – 3.190

 

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam