Được biết, trong năm 2021, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 1.402 cơ sở nhà, đất; phê duyệt điều chỉnh phương án xử lý đối với 149 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương.

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phương án sắp xếp lại nhà, đất là văn phòng đại diện và nhà khách của các bộ, cơ quan trung ương quản lý trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành và các sở, ngành của TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hiện trạng, lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất này và thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác này.

Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý.  Đồng thời, Bộ Tài chính đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 1.402 cơ sở nhà, đất; phê duyệt điều chỉnh phương án xử lý đối với 149 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương.  Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phương án sắp xếp lại nhà, đất là văn phòng đại diện và nhà khách của các bộ, cơ quan trung ương quản lý trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành và các sở, ngành của TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hiện trạng, lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất này và thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác này.  bo tai chinh chu dong phuong an sap xep lai xu ly cac co so nha dat hinh 1 Tính đến hết tháng 11/2021, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 29.564 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương. Ảnh TL
Tính đến hết tháng 11/2021, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 29.564 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương. Ảnh TL

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương và UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo việc quản lý, xử lý đối với trụ sở làm việc, các tài sản khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi sắp xếp lại; đồng thời xử lý kịp thời trụ sở, tài sản khác dôi dư bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật, tránh thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước.
Đặc biệt, trong năm 2021, Bộ Tài chính đã tham gia ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở chuyên dùng của 9 bộ, cơ quan trung ương (Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tư pháp; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nội vụ; Kiểm toán Nhà nước) để làm cơ sở ban hành định mức, thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc.

Bước sang năm 2022, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là tài sản công, ưu tiên sắp xếp nhà đất của các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục cổ phần hóa.

Đồng thời, Bộ Tài chính hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời phát hiện, chấn chính, xử lý các vi phạm (nếu có) trong tổ chức xử lý tài sản công là nhà, đất.

Theo congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/bo-tai-chinh-chu-dong-phuong-an-sap-xep-lai-xu-ly-cac-co-so-nha-dat-post174784.html