Sáng 8/6, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2020, công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy; Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp.

Ban Dân vận đã tăng tốc thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy, Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 22/7/2016 của Ban Dân vận Thành ủy về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI về công tác dân vận”; Thực hiện “Năm dân vận khéo”, năm “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Hệ thống dân vận từ thành phố đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, có nhiều đổi mới, chủ động, thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu, phối hợp. Công tác dân vận của các cấp chính quyền thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng và chỉ đạo quyết liệt, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

Việc phối hợp công tác giữa khối dân vận với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị được tăng cường, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận, củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của hệ thống dân vận từ thành phố tới cơ sở trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị hệ thống dân vận cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân cùng chung tay thực hiện các nhiệm vụ chung của thành phố khi chúng ta bước sang "trạng thái mới"; Phấn đấu cùng thành phố hoàn thành mục tiêu “kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020; Đồng thời giám sát gói an sinh xã hội kịp thời, đúng đối tượng, không để xảy ra tiêu cực, vi phạm…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu hệ thống dân vận thành phố tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong quá trình Đại hội Đảng các cấp; Theo dõi, nắm tình hình cán bộ, đảng viên, nhân dân trước, trong và sau Đại hội; Tổng hợp tình hình nhân dân đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, Ban tập trung đánh giá kết quả 5 năm thực hiện chương trình hành động công tác dân vận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI về công tác dân vận; Xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020).

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị Ban Dân vận tiếp tục duy trì các đoàn kiểm tra quy chế dân chủ cũng như phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo hướng thực chất, hiệu quả, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Theo Tuổi trẻ Thủ đô