Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, cơ quan soạn thảo Nghị quyết cho biết: Hiện nay, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa các cấp phụ thuộc khả năng cân đối ngân sách các cấp, chưa có sự thống nhất, đồng bộ trên toàn thành phố. Việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố “Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025” nhằm cụ thể hóa quy định của Trung ương theo Thông tư số 55/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết quy định: Chi hỗ trợ mua sắm thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã 200 triệu đồng/thiết chế; Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn 75 triệu đồng/thiết chế. Chi hỗ trợ xây dựng tủ sách cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp xã 75 triệu đồng/tủ sách; cấp thôn 50 triệu đồng/tủ sách. Chi hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với thiết chế văn hóa, thể thao xã 50 triệu đồng/năm; Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn 30 triệu đồng/năm. Tổng kinh phí dự kiến năm 2024 hơn 382 tỷ đồng.

Đại biểu phản biện tại hội nghị.

Phản biện tại hội nghị, 12 ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia đều đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan chủ trì tham mưu soạn thảo nghị quyết; đồng ý việc ban hành Nghị quyết là cần thiết và mong muốn nghị quyết sớm được thông qua.

Các đại biểu cũng khẳng định nghị quyết liên quan đến xây dựng nông thôn mới đến 2025, phạm vi điều chỉnh liên quan đến các huyện, thị trấn, xã, thôn... Tuy nhiên, với mức chi về mua sắm thiết bị, cần thiết phải có sự lý giải về cơ sở áp dụng mức chi. Ngoài ra, trên thực tế, nhiều nhà văn hóa cấp xã đã được trang bị rất hiện đại, nên thành phố cần tính đến việc đầu tư như thế nào để tránh lãng phí...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, nông thôn Hà Nội đang trong quá trình đô thị hóa, cơ quan tham mưu soạn thảo nghị quyết cần nghiên cứu điều khoản chuyển tiếp đối với những đơn vị thay đổi mô hình đô thị. Đặc biệt, tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đều liên quan văn hóa và đang nhận được sự quan tâm của người dân với mong muốn được đầu tư nhiều hơn... các cơ quan chức năng của thành phố cũng cần cân nhắc kỹ việc đầu tư để đáp ứng mong muốn của nhân dân cũng như phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khẳng định, Mặt trận sẽ tăng cường giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết; đồng thời đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao nghiên cứu tiếp các nội dung khác như: Tên gọi; rà soát kỹ danh mục các văn bản biện dẫn, thống nhất trong bố cục đề cương. Các ý kiến của đại biểu về quản lý sau đầu tư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao quan tâm, thực hiện đúng quy định của pháp luật; tiếp thu ý kiến phản biện của Mặt trận để hoàn thiện hồ sơ và sớm có thông tin trao đổi trở lại để MTTQ Việt Nam thành phố thông tin tới các nhà khoa học.

Theo Hà Nội

Nguồn: https://hanoimoi.vn/dieu-chinh-muc-chi-ho-tro-thiet-che-van-hoa-the-thao-co-so-660526.html#lg=1&slide=0