Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phân bổ, giải ngân vốn ngân sách nhà nước (NSNN) trong 10 tháng đầu năm 2022 và các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2022, tính đến ngày 28/10/2022, tổng số vốn NSNN các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân là 549.081,601 tỷ đồng, đạt 94,7% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 51,34% kế hoạch. Ảnh minh họa.
Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 51,34% kế hoạch. Ảnh minh họa.

Trong đó, vốn trong nước đạt 94,3% kế hoạch, vốn nước ngoài đạt 99,9% kế hoạch. Số vốn NSNN còn lại chưa phân bổ là 30.965,233 tỷ đồng (bằng 5,3% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; chủ yếu là vốn cân đối ngân sách địa phương (5/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch).
Ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN từ đầu năm đến ngày 31/10/2022 là 297.774,16 tỷ đồng, đạt 51,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 đạt 55,8%), tuy nhiên số tuyệt đối giải ngân năm 2022 cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 40.387 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với số giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN 10 tháng năm 2021.

Vốn trong nước là 290.807,06 tỷ đồng, đạt 53,31% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 đạt 60,89%), tuy nhiên số tuyệt đối giải ngân năm 2022 giải ngân cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 41.301,65 tỷ đồng. Vốn nước ngoài là 6.967,10 tỷ đồng, đạt 20,14% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 đạt 15,29%).

Theo báo cáo, có 3 cơ quan trung ương và 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 80% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, có 37/51 bộ, cơ quan trung ương và 19/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước (51,34%), trong đó có 10 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 25% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, trên cơ sở đó phải quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện tình trạng giải ngân của đơn vị mình.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/giai-ngan-von-dau-tu-cong-moi-dat-51-34-ke-hoach-218038.html