Tập thể UBND TP thống nhất: Việc tổ chức rà soát, xây dựng và ban hành đơn giá nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trình UBND TP thay thế Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 3-3-2017 của UBND TP để phục vụ công tác GPMB là cần thiết và phù hợp với các quy định hiện hành.

Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung: Do các yếu tố cấu thành chi phí gồm tiền lương, giá nguyên vật liệu và chỉ số giá xây dựng tăng nên các mức giá cho từng hạng mục công trình tại dự thảo Quyết định mới tăng so với Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 3-3-2017 là 0,65% (phù hợp với chỉ số giá xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành). Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TP hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình UBND TP xem xét, duyệt ký ban hành.

Việc xây dựng giá căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12-10-2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017; tình hình thực tiễn đơn giá xây dựng mới các công trình xây dựng nhà, vật kiến trúc đã có sự thay đổi so với thời điểm quý 4-2016, các biến động chủ yếu bao gồm phí nhân công, giá nguyên vật liệu, nhiên liệu và kiến nghị của các quận, huyện đề nghị bổ sung làm rõ một số nội dung danh mục nhà ở, nhà tạm vật kiến trúc đảm bảo phù hợp thực tế đang thực hiện kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án,

Tại phiên họp này, UBND TP cũng thông qua Dự thảo Quyết định Quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP. Căn cứ báo cáo của Liên ngành Sở Tài chính và Sở TN&MT đề xuất sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm như sau: Chủ tịch UBND TP phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất quy định trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên.

Chủ tịch UBND TP phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm đấu giá các trường hợp còn lại, tập thể UBND TP thống nhất tính cần thiết của việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30-10-2017; đồng thời biểu quyết thông qua dự thảo Quyết định.

UBND Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TP hoàn thiện, trình UBND TP xem xét, duyệt ký ban hành Quyết định; đồng thời chủ trì phối hợp với Sở TN&MT và các đơn vị liên quan có văn bản hướng dẫn các đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ trong việc xác định, phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Phương pháp, nguyên tắc xác định giá khởi điểm đảm bảo phù hợp giá thị trường (cần sử dụng các thông tin để so sánh, đối chiếu khi xác định và phê duyệt giá khởi điểm: mức giá do đơn vị tư vấn đề xuất, mức giá trên thị trường thông qua thông tin giao dịch trên 2 sàn giao dịch bất động sản, mức giá trúng đấu giá của các dự án trong phạm vi 1km so với vị trí của thửa đất cần định giá, mức giá bồi thường, hỗ trợ GPMB trên địa bàn và mức giá theo quy định tại Bảng giá đất của TP).

Tập thể UBND TP cũng đã thống nhất việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 18-11-2013 của UBND TP ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội là cần thiết. UBND TP giao Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị, tập trung rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND TP phê duyệt, trong đó nghiên cứu bổ sung thêm tiêu chí thành lập thôn tại một số xã thuộc vùng dân tộc thiểu số của TP. Đối với các vùng dân tộc việc bầu trưởng thôn chú trọng tiêu chí đánh giá về uy tín, vai trò huy động quần chúng nhân dân và đoàn kết dân tộc tại cơ sở.

Tại phiên họp, tập thể UBND TP cũng thống nhất ban hành Quyết định mới sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND, ngày 26-11-2017 của UBND TP đảm bảo kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được trong quá trình xét khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn TP, bổ sung các quy định mới chặt chẽ hơn trong hoạt động quản lý doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, xét khen thưởng đúng đơn vị, đúng đối tượng, góp phần nhân rộng các điển hình tiên tiến, vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Cùng đó, tập thể UBND TP cơ bản thống nhất thông qua dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý điểm truy cập internet công cộng và điểm truy cập dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn TP ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND, ngày 26-9-2014 của UBND TP đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế trên địa bàn TP.

Về việc xây dựng phương án triển khai mạng lưới máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng trên địa bàn TP, tập thể UBND TP thông qua dự thảo Phương án triển khai mạng lưới máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng trên địa bàn TP, thống nhất dùng cụm từ “Đấu giá quyền khai thác địa điểm đặt máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng trên địa bàn TP”.

UBND TP giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với các Doanh nghiệp có máy bán hàng tự động lắp đặt (328 Máy bán hàng tự động đã triển khai trên địa bàn TP) rà soát, thay đổi chủng loại máy đáp ứng các yêu cầu, đảm bảo cảnh quan khu vực; phối hợp chặt chẽ với Sở VH&TT giám sát chặt chẽ việc quảng cáo trên thân máy nhằm đáp ứng các quy định liên quan và phù hợp với văn hóa, cảnh quan của từng khu vực, địa điểm trên địa bàn TP.

Cũng tại phiên họp, tập thể UBND TP thông qua Kế hoạch phát triển các phương tiện vận tải công cộng trên địa bàn TP giai đoạn 2019 - 2020 đến năm 2030. UBND TP giao Sở GTVT hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, trình UBND TP xem xét, duyệt ký ban hành, trong đó nhấn mạnh các giải pháp quản lý; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Bản đồ số quản lý giao thông trên địa bàn TP quy định cụ thể các tuyến, hành trình…

Theo Pháp luật & Xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-ban-hanh-don-gia-xay-dung-moi-nha-o-nha-tam-vat-kien-truc-162432.html