ha noi nang cao chat luong cong tac tiep cong dan
Ảnh minh họa

Theo đó, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại địa phương, hạn chế tình trạng công dân khiếu kiện, gửi đơn thư vượt cấp, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quản triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24-4-2018 của Chủ tịch UBND thành phố. Tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện chỉ thị tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và tại UBND cấp xã. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thống nhất tại cấp xã về phòng tiếp, trang thiết bị, hệ thống bảng, biểu, sổ ghi chép... phục vụ công tác tiếp công dân và ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp xã.

Rà soát để sửa đổi, bổ sung, thay thế quy định, quy chế về công tác tiếp công dân từ cấp huyện đến cấp xã đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và quy định của UBND thành phố. Chỉ đạo thực hiện đúng các quy định về tiếp công dân, xử lý đơn trên địa bàn nhằm giải quyết vụ việc ngay khi mới phát sinh, không để khiếu kiện, gửi đơn thư vượt cấp.

Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an toàn tại trụ sở tiếp công dân, quy chế phối hợp của các cơ quan tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng phần mềm quản lý tiếp công dân, xử lý đơn thư của thành phố đối với UBND cấp xã trên địa bàn nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong công tác quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh toàn thành phố; thường xuyên đánh giá, kịp thời báo cáo, phản ánh với Thanh tra thành phố để tổng hợp, hỗ trợ, bổ sung, chỉnh sửa.

Tăng cường rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng thuộc thẩm quyền; chủ động, thường xuyên cập nhật tình hình, kết quả giải quyết của các cơ quan cấp trên đối với các vụ việc khiếu kiện của công dân trên địa bàn để tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhằm hạn chế tình trạng công dân tập trung đông người khiếu kiện lên các cơ quan thành phố, trung ương.

Nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban tiếp công dân cấp huyện trong việc tham mưu Chủ tịch UBND chỉ đạo xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các phòng, ngành, Chủ tịch UBND cấp xã; điều hành hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị tham gia tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân.

Ban Tiếp công dân thành phố tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện chỉ thị, chủ động tổ chức thành lập Tổ công tác kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

Thanh tra thành phố tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết quyết khiếu nại, tố cáo theo qui định, tăng cường hướng dẫn việc sử dụng phần mềm quản lý tiếp công dân, xử lý đơn thư của thành phố.

T.Quang

Theo phapluatxahoi.vn