UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 23-6-2020 về kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030.

Trong giai đoạn 2011-2020, công tác cải cách hành chính của thành phố đã hoàn thành và về đích sớm hầu hết các chỉ tiêu theo chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, đáp ứng nhu cầu phát triển của Thủ đô. Trong đó đã đơn giản hóa 481 thủ tục trên các lĩnh vực; sắp xếp, kiện toàn tổ chức của 22/22 sở và đơn vị tương đương…

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn vừa qua cũng tồn tại những hạn chế như: Một số sở, ngành chưa quan tâm đúng mức, chậm tiến hành rà soát, trình công bố thủ tục hành chính; cơ cấu tổ chức bộ máy của chính quyền cấp huyện và cấp xã đang tồn tại nhiều tầng trung gian, chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần cải cách hành chính nhà nước; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại một số đơn vị chưa đồng đều...

Về định hướng công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, thành phố đặt ra mục tiêu tiếp tục cải cách thể chế và các quy định về cải cách hành chính theo hướng phân quyền, giao trách nhiệm cho các cấp, các ngành; xác định rõ cải cách thể chế để xóa bỏ những “nút thắt”, “rào cản” tạo động lực mới cho sự phát triển.

UBND thành phố cũng chỉ đạo tiếp tục nâng cao văn hóa phục vụ, giao tiếp của công chức trong quá trình thực hiện giao dịch hành chính; đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản và thuận tiện về phía người dân... Thành phố cũng tiếp tục nghiên cứu để chuyển giao toàn bộ hoặc từng phần một số dịch vụ hành chính công cho các tổ chức ngoài nhà nước thực hiện.

Theo Hà Nội Mới