phân quyền

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phân quyền, cập nhật vào ngày: 24/05/2024

Sáng 26-3, tiếp tục chương trình, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 đã thảo luận một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Ngày 27/11, theo chương trình làm việc, Quốc hội sẽ dành phiên làm việc buổi sáng để thảo luận ở hội trường về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). 9 nhóm chính sách được đề xuất trong Dự luật sẽ được các đại biểu xem xét

Làm rõ thêm một số nội dung ĐBQH nêu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, các ý kiến của đại biểu Quốc hội đều thống nhất cao với sự cần thiết ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi).

Hôm nay, 27/11, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Nội dung chủ yếu của Quy hoạch Thủ đô Hà Nội bao gồm: 5 quan điểm phát triển, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá và 2 ưu tiên thực hiện (vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường và cải tạo, chỉnh sang, tái thiết đô thị…).

"TP Hà Nội cần phải được trao quyền, phân quyền để phát huy hiệu quả mô hình hợp tác công - tư trong việc tái thiết những di sản công nghiệp thành những không gian phục vụ cộng đồng"...

Mô hình chính quyền đô thị đang thí điểm áp dụng tại thành phố Hà Nội cần được luật hóa, đồng thời cần định hướng quy định về “thành phố thuộc thành phố” trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Để đảm đương, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách được phân cấp, phân quyền mạnh mẽ khi sửa đổi Luật Thủ đô, HĐND thành phố Hà Nội cần được phát triển về tổ chức, về thẩm quyền, bảo đảm thực thi Luật có hiệu quả.

Bên cạnh nhiệm vụ tiếp tục tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng yêu cầu phải đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) với các quy định đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, nếu được thông qua sẽ có tác động rất lớn tới việc huy động, sử dụng nguồn vốn đầu tư, ngân sách Thủ đô.

Theo các chuyên gia, việc xây dựng một chương riêng về tổ chức chính quyền tại Thủ đô trong Luật Thủ đô (sửa đổi) là cần thiết. Tuy nhiên, các quy định về bộ máy chính quyền TP Hà Nội phải bàn kỹ hơn...

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 23-6-2020 về kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030.